Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2018.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 30 stycznia 2018 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo - doradczego do spraw nauczania o Holokauście

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Traci moc zarządzenie nr 31 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw nauczania o Holokauście (Dz. Urz. MEN z 2011 r. poz. 13).
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).