Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2012.80

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 13 grudnia 2012 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu - Komitetu Sterującego ds. Wyboru Projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu - Komitetu Sterującego ds. Wyboru Projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 14 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482)

UZASADNIENIE

Na mocy Zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu - Komitetu Sterującego ds. Wyboru Projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 14, z późn. zm) został powołany Zespół - Komitetu Sterującego ds. Wyboru Projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Do zadań Zespołu należało rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego projektów kwalifikowanych do wsparcia ze środków Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na podstawie listy rankingowej oraz listy rekomendowanej projektów.

W związku ze zrealizowanymi zadaniami, do którego został powołany organ, istnieje potrzeba uchylenia zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2008 r.