Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw wyborów do Parlamentu Europejskiego na polskich statkach morskich.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2010.8.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 23 czerwca 2010 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wyborów do Parlamentu Europejskiego na polskich statkach morskich

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Uchyla się zarządzenie nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyborów do Parlamentu Europejskiego na polskich statkach morskich (Dz. Urz. Ml Nr 4, poz. 17).
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.