Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRPiPSp.2019.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 8 maja 2019 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu polityki społecznej państwa wobec osób starszych do roku 2030

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) zarządza się, co następuje:
§  1.  Traci moc zarządzenie nr 25 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu polityki społecznej państwa wobec osób starszych do roku 2030 (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 26).
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.