Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2019.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 stycznia 2019 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy regulującej kwestie pobierania, przechowywania, przeszczepiania i zastosowania u ludzi komórek, tkanek i narządów

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opracowania projektu ustawy regulującej kwestie pobierania, przechowywania, przeszczepiania i zastosowania u ludzi komórek, tkanek i narządów (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 58).
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).