Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2012.78

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 13 grudnia 2012 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie Nr 16 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 18 i Nr 6, poz. 54).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482)

UZASADNIENIE

Na mocy Zarządzenia Nr 16 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 18 i Nr 6, poz. 54) został powołany organ, którego celem było kompleksowe przygotowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Do podstawowych zadań Zespołu należało:

1) planowanie i koordynacja przygotowań do sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa, prowadzonych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz dokonywanie ich okresowej oceny;

2) przygotowywanie założeń programowych przewodnictwa w zakresie kompetencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

3) planowanie wydarzeń kulturalnych towarzyszących sprawowaniu przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa;

4) uzgadnianie przygotowań do sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa prowadzonych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego z działaniami przygotowawczymi w innych ministerstwach i urzędach centralnych oraz w instytucjach kultury podlegających Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

5) przekładanie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowiska prezentowanego na posiedzeniu Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w sprawach związanych z przygotowaniami do sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa;

6) podejmowanie innych działań w związku z przygotowaniami do sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa.

Obsługę Zespołu zapewniał Departament Współpracy z Zagranicą.

W związku ze zrealizowanym celem, do którego został powołany organ, istnieje potrzeba uchylenia zarządzenia Nr 16 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2008 r.