Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2012.76

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 13 grudnia 2012 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołów zadaniowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie Nr 20 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie powołania Zespołów zadaniowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN Nr 4, poz. 42 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 4).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482)

UZASADNIENIE

W celu realizacji horyzontalnych i strategicznych zadań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym oceny wniosków i rekomendacji, podjętych na Kongresie Kultury Polskiej 2009 na mocy Zarządzenia Nr 20 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie powołania Zespołów zadaniowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN Nr 4, poz. 42 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 4) zostały powołane Zespoły działające w obszarze:

1) ochrony twórczości;

2) ochrony dziedzictwa;

3) edukacji - animacji - uczestnictwo;

4) digitalizacji;

5) inwestycji;

6) mediów i polityki audiowizualnej;

7) finansów - zarządzania - legislacji;

8) promocji zagranicznej,

9) programu Kultura + (uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 4 z dnia 18 lutego 2010 r. (Dz.Urz.MKiDN Nr 1, poz. 4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 2010 r.).

Do zadań Zespołów działających w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego należało:

1) ocena i weryfikacja wniosków i rekomendacji z Kongresu Kultury Polskiej 2009 i, z uwzględnieniem dotychczas realizowanych programów i projektów Ministerstwa oraz instytucji podległych Ministrowi;

2) przygotowanie rekomendacji dla Ministra w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

3) wypracowanie założeń aktów prawnych odzwierciedlających idee rekomendacji przedłożonych Ministrowi oraz weryfikacja procesu legislacji w tym zakresie.

Zharmonizowanie działań poszczególnych Zespołów zapewniała Koordynator ds. Zespołów: Pani Zina Jarmoszuk - Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa.

W związku ze zrealizowanymi zadaniami, do którego został powołany organ, istnieje potrzeba uchylenia zarządzenia Nr 20 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2009 r.