Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2013.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 19 grudnia 2013 r.
uchylające zarządzenie nr 20 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 25 października 1999 r. w sprawie powołania struktur obrony cywilnej w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz w Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki ZETO-ZOWAR w Warszawie

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie nr 20 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 25 października 1999 r. w sprawie powołania struktur obrony cywilnej w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz w Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki ZETO-ZOWAR w Warszawie oraz zarządzenie nr 35 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 grudnia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania struktur obrony cywilnej w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz w Centrum Projektowania i Zastosowania Informatyki ZETO-ZOWAR w Warszawie.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.