Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2012.74

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 13 grudnia 2012 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie Nr 38 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie powołania Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego (Dz. Urz. MKiDN Nr 5, poz. 71).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482)

UZASADNIENIE

Na mocy Zarządzenia Nr 38 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie powołania Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego (Dz. Urz. MKiDN Nr 5, poz. 71) została powołana Rada Wyższego Szkolnictwa Artystycznego, która miała pełnić funkcję stałego organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w sprawach wyższego szkolnictwa artystycznego.

Z uwagi na pełnienie przez Konferencję Rektorów Uczelni Artystycznych funkcji organu opiniodawczo - doradczego nie ma potrzeby utrzymywania dodatkowego organu ds. wyższego szkolnictwa artystycznego.

Potrzeba uchylenia powyższego zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została zgłoszona przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.