Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2008.9.55

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2008 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 5 sierpnia 2008 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 40, z 2003 r. Nr 2, poz. 9, Nr 5, poz. 36 i Nr 7, poz. 61 oraz z 2004 r. Nr 1, poz. 9).
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.