Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw HNS (Host Nation Support).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2019.98

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 19 września 2019 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw HNS (Host Nation Support)

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541), w związku z § 16 ust. 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Ministerstwie Finansów oraz jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 20) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Znosi się Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw HNS (Host Nation Support).
§  2. 
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw HNS (Host Nation Support) (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 60).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).