Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2023.18

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2023
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm. 1 ) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 913) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Traci moc zarządzenie nr 67/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 70 oraz z 2020 r. poz. 31).
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 760, 919, 1123, 1193, 1195 i 1523.