Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2019.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu do Spraw Programu Szczepień Ochronnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych (Dz. Urz. Min. Zdrow poz. 3, z 2010 r. poz. 65 oraz z 2011 r. poz. 30).
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).