Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2012.77

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 13 grudnia 2012 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania, organizacji i trybu działania Komisji do spraw wywozu zabytków za granicę

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie Nr 11 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie powołania, organizacji i trybu działania Komisji do spraw wywozu zabytków za granicę (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 24).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482)

UZASADNIENIE

Komisja do spraw wywozu zabytków za granicę, powołana na podstawie zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie powołania, organizacji i trybu działania Komisji do spraw wywozu zabytków za granicę (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 24) przestała w praktyce działać w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 474).

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 5 czerwca 2010 r., nakładała na organ właściwy w sprawach pozwoleń na stały wywóz zabytków za granicę, obowiązek zasięgania opinii komisji złożonej ze specjalistów w określonych dziedzinach ochrony zabytków i opieki (dawny art. 52 ust. 1).

Obecnie udział biegłych i ekspertów w tego rodzaju postępowaniach odbywa się na ogólnych zasadach uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Potrzeba uchylenia zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. została zgłoszona przez Departament Ochrony Zabytków.