Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRR.2013.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO
z dnia 15 lipca 2013 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie nr 17 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.