Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej I instancji dla urzędników państwowych mianowanych, zatrudnionych w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2019.77

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 listopada 2019 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej I instancji dla urzędników państwowych mianowanych, zatrudnionych w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Na podstawie art. 36 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 52 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915 oraz z 2019 r. poz. 1043 i 1820) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Traci moc zarządzenie nr 30 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej I instancji dla urzędników państwowych mianowanych, zatrudnionych w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2017 r. poz. 4).
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.