Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Komisji ds. Kwalifikacji Produktów z Pogranicza.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2007.10.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji ds. Kwalifikacji Produktów z Pogranicza

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Uchyla się zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji ds. Kwalifikacji Produktów z Pogranicza (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 32, z 2006 r. Nr 3, poz. 6 i Nr 16, poz. 80).
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.