Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2019.42

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 13 września 2019 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia Kierownikowi Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Austrii obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) zarządza się, co następuje:
§  1.  Traci moc zarządzenie nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Kierownikowi Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Austrii obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2019 r.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).