Dz.Urz.KGP.2018.116

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 13 listopada 2018 r.
uchylające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania niektórych zadań w Policji przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz związanych z tymi zadaniami obowiązkami policjantów i pracowników Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Traci moc zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie metod i form wykonywania niektórych zadań w Policji przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz związanych z tymi zadaniami obowiązkami policjantów i pracowników Policji (Dz. Urz. KGP poz. 36 oraz z 2018 r. poz. 44).
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.