Nowość Uchylenie zarządzenia w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2023.20

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 marca 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 14 marca 2023 r.
uchylające zarządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289 i 347) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Traci moc zarządzenie nr 43 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego (Dz. Urz. KGP z 2018 r. poz. 3 i 21, z 2019 r. poz. 3 oraz z 2022 r. poz. 148).
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 7 marca 2023 r.