Uchylenie zarządzenia w spawie wydawania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kwartalnika naukowego "Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2002.2.10

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 2002 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 29 marca 2002 r.
uchylające Zarządzenie Nr 25 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie wydawania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kwartalnika naukowego "Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia".

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
§  1.
Traci moc Zarządzenie Nr 25 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie wydawania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kwartalnika naukowego "Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2002 r.