Uchylenie zarządzenia nr 9 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie powołania w... - OpenLEX

Uchylenie zarządzenia nr 9 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie powołania w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zespołów problemowych oraz wskazania Dyrektorów Biur i Radców Prezesa odpowiedzialnych za kontakty robocze z Dyrektorami Oddziałów Regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2009.2C.165

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 3 grudnia 2008 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 9 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie powołania w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zespołów problemowych oraz wskazania Dyrektorów Biur i Radców Prezesa odpowiedzialnych za kontakty robocze z Dyrektorami Oddziałów Regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§  1.
Traci moc zarządzenie nr 9 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie powołania w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zespołów problemowych oraz wskazania Dyrektorów Biur i Radców Prezesa odpowiedzialnych za kontakty robocze z Dyrektorami Oddziałów Regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.