Uchylenie zarządzenia Nr 57/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 września 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dzienniki resortowe

NFZ.2008.7.103

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 103/2008/BP
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 31 października 2008 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 57/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 września 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 1 i 5 pkt 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) zarządza się, co następuje:
§  1.
Uchyla się zarządzenie Nr 57/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 września 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Narodowym Funduszu Zdrowia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.