Uchylenie zarządzenia nr 28 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 30 września 1998 r. w sprawie trybu, zakresu i organizacji działania lekarzy rzeczoznawców i komisji lekarskich Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz trybu sprawowania nad nimi nadzoru.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 5 lutego 2008 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 28 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 30 września 1998 r. w sprawie trybu, zakresu i organizacji działania lekarzy rzeczoznawców i komisji lekarskich Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz trybu sprawowania nad nimi nadzoru

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. z 1998 r. Dz. U. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§  1.
Traci moc zarządzenie nr 28 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 30 września 1998 r. w sprawie trybu, zakresu i organizacji działania lekarzy rzeczoznawców i komisji lekarskich Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz trybu sprawowania nad nimi nadzoru oraz zarządzenie nr 20 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 20 sierpnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu, zakresu i organizacji działania lekarzy rzeczoznawców i komisji lekarskich Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz trybu sprawowania nad nimi nadzoru.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.