Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2014.74

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 lutego 2014 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Sterującego SIWPM - SAWA

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Uchyla się zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Sterującego SIWPM - SAWA (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 132 oraz z 2012 r., poz. 98).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.