Uchylenie zarządzeń nr 81, 88, 89, 90, 91 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 maja 2008 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.121

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 2008 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 24 czerwca 2008 r.
w sprawie uchylenia zarządzeń nr 81, 88, 89, 90, 91 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 maja 2008 r.

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§  1.
Tracą moc następujące zarządzenia Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:
1)
zarządzenie nr 81 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Augustowie;
2)
zarządzenie nr 88 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grajewie;
3)
zarządzenie nr 89 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Dąbrowie Białostockiej;
4)
zarządzenie nr 90 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zambrowie;
5)
zarządzenie nr 91 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku oraz zakresu udzielonych pełnomocnictw dla Dyrektora Oddziału.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.