Uchylenie rozkazu nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego komputerowego systemu "RATOWNIK" do zbierania i ewidencjonowania do celów operacyjnych i prewencyjnych informacji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i miejscowości oraz ich przygotowania do działań ratowniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2008.1.22

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 2008 r.

ROZKAZ Nr 1
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie uchylenia rozkazu nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego komputerowego systemu "RATOWNIK" do zbierania i ewidencjonowania do celów operacyjnych i prewencyjnych informacji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i miejscowości oraz ich przygotowania do działań ratowniczych

Na podstawie § 16 ust 1 pkt 1-3, 9-10 i 15 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 111, poz. 1311 i z 2001 r. Nr 81, poz. 877), postanawia się, co następuje:
§  1.
Z dniem 31 marca 2008 r. uchylam rozkaz nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego komputerowego systemu "RATOWNIK" do zbierania i ewidencjonowania do celów operacyjnych i prewencyjnych informacji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i miejscowości oraz ich przygotowania do działań ratowniczych.
§  2.
Rozkaz wchodzi w życie z dniem podpisania.