Uchylenie obwieszczenia w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta. - OpenLEX

Uchylenie obwieszczenia w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2022.25

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 marca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 4 marca 2022 r.
uchylające obwieszczenie w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta

Na podstawie art. 37azg ust. 2 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 i 2120) ogłasza się, co następuje: Od dnia 7 marca 2022 r. znosi się ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta określone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 94).
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).