Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2012.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 19 lipca 2012 r.
w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Ministra Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Tracą moc zarządzenia:
1) Zarządzenie nr 27 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na rzecz określonych placówek zagranicznych;
2) Zarządzenie nr 19 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na rzecz polskich placówek zagranicznych na Ukrainie;
3) Zarządzenie nr 32 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na rzecz polskich placówek zagranicznych na terenie Federacji Rosyjskiej.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej: sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1492).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 28, poz. 143, Nr 5, poz. 13, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429.