Uchylenie niektórych zarządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2020.45

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 14 sierpnia 2020 r.
w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Znosi się:
1)
Zespół Upraw Polowych;
2)
Zespół do spraw opracowania koncepcji utworzenia Państwowego Instytutu Kultury Wsi.
§  2. 
Traci moc:
1)
zarządzenie nr 22 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Upraw Polowych, zmienione zarządzeniem nr 10 z dnia 24 marca 2016 r. oraz nr 14 z dnia 23 maja 2018 r.;
2)
zarządzenie nr 2 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia Państwowego Instytutu Kultury Wsi.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.