Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2012.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 75
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 1 października 2012 r.
w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Komendanta Głównego Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. Uchyla się:
1) zarządzenie nr 18 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Zespołowi do Spraw Zamówień Publicznych Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 17, z 2007 r. Nr 4, poz. 37 i Nr 7, poz. 68, z 2010 r. Nr 2, poz. 10 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 22);
2) zarządzenie nr 110 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Lotnictwa Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 12, poz. 105, z 2008 r. Nr 5, poz. 31 i Nr 12, poz. 91, z 2010 r. Nr 2, poz. 10 i Nr 7, poz. 33 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 22);
3) zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 8 i Nr 15, poz. 88, z 2010 r. Nr 2, poz. 10 i Nr 5, poz. 20, z 2011 r. Nr 6, poz. 22, oraz z 2012 r. poz. 7);
4) zarządzenie nr 14 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Audytu Wewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 14 i Nr 6, poz. 22).
§  2.
1. Decyzje, wytyczne i polecenia kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz kierowników komórek wewnętrznych dotyczące zakresów zadań komórek wewnętrznych lub ich części, zakresów obowiązków i uprawnień na stanowiskach służbowych występujących w strukturze komórek organizacyjnych oraz dotyczące funkcjonowania tych komórek i stanowisk, wydane na podstawie uchylanych zarządzeń, o których mowa w § 1, pozostają w mocy do czasu wydania decyzji określających zakresy zadań nowych komórek wewnętrznych oraz zakresy obowiązków i uprawnień na stanowiskach służbowych, o ile nie są sprzeczne z regulaminem organizacyjnym odpowiedniej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Decyzje, wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 1, mogą być zmieniane w drodze decyzji, wydanych na podstawie zarządzeń w sprawie regulaminów organizacyjnych odpowiednich komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.