Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2018.175

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2018 r.

DECYZJA Nr 148/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 października 2018 r.
uchylająca decyzję w sprawie zasad planowania, organizacji i postępowania ze zbędnymi środkami bojowymi (Dz. Urz. MON z dnia 30 października 2018 r.)

Na podstawie § 2 pkt 10, 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  Traci moc decyzja Nr 414/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i postępowania ze zbędnymi środkami bojowymi" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 221).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.