Uchylenie decyzji w sprawie wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.164

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 października 2020 r.

DECYZJA Nr 141/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 października 2020 r.
uchylająca decyzję w sprawie wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§  1. 
Traci moc decyzja Nr 418/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 257).
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.