Uchylenie decyzji w sprawie wprowadzenia pilotażowego - ramowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji na I stopień płetwonurka.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2007.3.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2007 r.

DECYZJA Nr 91
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 8 lutego 2007 r.
uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia pilotażowego - ramowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji na l stopień płetwonurka

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:
§  1.
Uchyla się decyzję nr 152 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego - ramowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji na I stopień płetwonurka (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 65).
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122.