Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.379

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 423/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 grudnia 2013 r.
uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku "Programu oceny jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej"

Departament Kontroli

Na podstawie § 2 pkt 13 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. uchyla się decyzję Nr 518/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Programu oceny jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 25, poz. 443).
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.