Uchylenie decyzji w sprawie wprowadzenia do użytku "Norm należności naliczeniowego sprzętu sportowego i obiektów sportowych oraz zasad gospodarowania sprzętem sportowym w resorcie obrony narodowej".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 2019 r.

DECYZJA Nr 40/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 marca 2019 r.
uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku "Norm należności naliczeniowego sprzętu sportowego i obiektów sportowych oraz zasad gospodarowania sprzętem sportowym w resorcie obrony narodowej"

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), w związku z § 2 ust. 1 pkt 12 decyzji Nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 275, z 2016 r. poz. 146, 206 i 212, z 2017 r. poz. 71 oraz z 2018 r. poz. 96), ustala się, co następuje:
§  1. 
Traci moc decyzja Nr 460/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Norm należności naliczeniowego sprzętu sportowego i obiektów sportowych oraz zasad gospodarowania sprzętem sportowym w resorcie obrony narodowej" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 319).
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 15 marca 2019 r.