Uchylenie decyzji w sprawie ustalenia terenu zamkniętego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2014.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 kwietnia 2014 r.

DECYZJA Nr 87
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
uchylająca decyzję w sprawie ustalenia terenu zamkniętego

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 oraz z 2013 r. poz. 805, 829 i 1635) ustala się, co następuje:
§  1.
Uchyla się decyzję nr 242 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 października 2007 r. w sprawie ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 93, z 2011 r. Nr 16, poz. 54, z 2012 r. poz. 36 oraz z 2013 r. poz. 36).
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.