Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.98

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2012 r.

DECYZJA Nr 5
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 26 października 2012 r.
uchylająca decyzję w sprawie ustalenia składu Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie § 5 ust. 4 zarządzenia nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2011 r. Nr 6, poz. 59 oraz z 2012 r. poz. 58) postanawia się, co następuje:
§  1. Traci moc decyzja nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia składu Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 60).
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2012 r.