Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2018.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 178
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 3 sierpnia 2018 r.
uchylająca decyzję w sprawie umarzania odsetek przysługujących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od zalegle opłaconych należności z tytułu umów cywilnoprawnych

Na podstawie art. 55, art. 58 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) postanawia się, co następuje:
§  1.  Traci moc decyzja nr 3 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie umarzania odsetek przysługujących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od zalegle opłaconych należności z tytułu umów cywilnoprawnych (Dz. Urz. ABW poz. 1).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.