Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2007.23.244

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2007 r.

DECYZJA Nr 552/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 grudnia 2007 r.
uchylająca decyzję w sprawie udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach poza granicami państwa oraz w kontaktach międzynarodowych

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. Traci moc decyzja Nr 154/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach poza granicami państwa oraz w kontaktach międzynarodowych (Dz. Urz. MON Nr 10, poz. 85).
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.