Uchylenie decyzji w sprawie tworzenia w Policji rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2006.5.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 stycznia 2006 r.

DECYZJA NR 31
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 stycznia 2006 r.
uchylająca decyzję w sprawie tworzenia w Policji rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze

§  1.
Uchylam decyzję nr 576 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 października 2005 r. w sprawie tworzenia w Policji rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 121).
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.