Dz.Urz.MON.2018.190

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 165/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
uchylająca decyzję w sprawie szczegółowego zakresu działania Ordynariatu Polowego

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  Traci moc decyzja Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ordynariatu Polowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 32).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 grudnia 2018 r.