Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2018.95

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 64
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 17 grudnia 2018 r.
uchylająca decyzję w sprawie regulaminu wyboru partnerów nieodpłatnie wspierających organizację i promocję Światowej Konferencji Antydopingowej w Katowicach w 2019 r. oraz zawierania z nimi umów

Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318), ustala się co następuje:
§  1.  Traci moc decyzja nr 20 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie regulaminu wyboru partnerów nieodpłatnie wspierających organizację i promocję Światowej Konferencji Antydopingowej w Katowicach w 2019 r. oraz zawierania z nimi umów (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 30).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).