Uchylenie decyzji w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego w działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe pod kryptonimem "FINANSE-20".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2020.72

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 czerwca 2020 r.

DECYZJA Nr 8
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 1 czerwca 2020 r.
uchylająca decyzję w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego w działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe pod kryptonimem "FINANSE-20"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozwiązuje się zespół autorski powołany decyzją nr 5 Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego w działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe pod kryptonimem "FINANSE-20" (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 25).
§  2. 
Traci moc decyzja nr 5 Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego w działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe pod kryptonimem "FINANSE-20".
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).