Dz.Urz.KGP.2018.117

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 350
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 13 listopada 2018 r.
uchylającą decyzję w sprawie obowiązku przekazywania informacji o uzasadnionych przypuszczeniach popełnienia przestępstwa przez policjanta lub pracownika Policji oraz o niektórych zdarzeniach z ich udziałem

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz w związku z art. 5b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Traci moc decyzja nr 85 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie obowiązku przekazywania informacji o uzasadnionych przypuszczeniach popełnienia przestępstwa przez policjanta lub pracownika Policji oraz o niektórych zdarzeniach z ich udziałem (Dz. Urz. KGP poz. 46).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.