Uchylenie decyzji w sprawie Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz decyzji w sprawie regulaminu... - OpenLEX

Uchylenie decyzji w sprawie Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz decyzji w sprawie regulaminu przyznawania dorocznych nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2011.1.9

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 stycznia 2011 r.

DECYZJA Nr 1
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 5 stycznia 2011 r.
w sprawie uchylenia decyzji w sprawie Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz decyzji w sprawie regulaminu przyznawania dorocznych nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) oraz w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. U. Nr 50, poz. 593) zarządza się, co następuje:
§  1.
Tracą moc:
1)
decyzja Nr 20 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiND Nr 4, poz. 49 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 10 i 14);
2)
decyzja Nr 4 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie regulaminu przyznawania dorocznych nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiND Nr 1, poz. 13).
§  2.
Czynności dokonane w oparciu o przepisy decyzji wymienionych w § 1 pozostają w mocy, z wyjątkiem oświadczeń, o których mowa w postanowieniach VI pkt 5 i 7 odpowiednich regulaminów Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowiących załączniki do decyzji, o której mowa w § 1 pkt 2.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.