Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2013.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 czerwca 2013 r.

DECYZJA Nr 86/13
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 10 czerwca 2013 r.
w sprawie uchylenia decyzji nr 1/08 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 17 stycznia 2008 r.

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M.P. Nr 76, poz. 953), postanawia się co następuje:
§  1. Traci moc decyzja nr 1/08 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie określenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym trybu zatwierdzania programów kontroli (Dz. Urz. CBA Nr 1, poz. 10).
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.