Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.6.220

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 1997 r.

UCHWAŁA Nr 359
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 10 lipca 1997 r.
w sprawie uchylenia decyzji Komisji Papierów Wartościowych Nr KPW-4030-13/97 oraz udzielenia zezwolenia Powszechnemu Bankowi Kredytowemu SA na organizowanie wtórnego publicznego obrotu akcjami spółki Polifarb Dębica SA

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Uchyla się decyzję Komisji Papierów Wartościowych Nr KPW-4030-13/97 z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie nieudzielenia zezwolenia Powszechnemu Bankowi Kredytowemu SA na prowadzenie w wydzielonym biurze maklerskim działalności polegającej na organizowaniu wtórnego publicznego obrotu akcjami spółki Polifarb Dębica SA.
§  2. Udziela się Powszechnemu Bankowi Kredytowemu SA zezwolenia na prowadzenie w wydzielonym biurze maklerskim działalności polegającej na organizowaniu wtórnego publicznego obrotu akcjami spółki Polifarb Dębica SA w celu przeniesienia własności akcji Polifarb Dębica SA w wyniku złożenia zapisów na sprzedaż akcji, gdy stroną nabywającą będzie Alcro-Beckers AB.
§  3. Cena, po jakiej będą nabywane akcje przez Alcro-Beckers AB nie może być niższa niż 89 zł.
§  4. Zezwolenie jest ważne do dnia 13 listopada 1997 r.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.