Typy szkół i placówek, w których nie wymaga się tworzenia rady pedagogicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1992.7.33

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1994 r.

ZARZĄDZENIE NR 31
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 28 września 1992 r.
w sprawie typów szkół i placówek, w których nie wymaga się tworzenia rady pedagogicznej

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 26, poz. 113, i Nr 54, poz. 254)
zarządza się, co następuje:
§  1.
Nie wymaga się tworzenia rady pedagogicznej w następujących typach placówek:
1)
w szkolnych schroniskach młodzieżowych,
2)
w bibliotekach pedagogicznych,
3)
w pozaszkolnych placówkach oświaty dorosłych,
4) 1
w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.
§  2.
Postanowienia § 1 nie oznaczają jednakże zakazu tworzenia rad pedagogicznych w placówkach, o których mowa w tym przepisie.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1992 r.
1 § 1 pkt 4 dodany przez § 1 zarządzenia nr 18 z dnia 27 września 1994 r. (Dz.Urz.MEN.94.5.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1994 r.