Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2010.11.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 2010 r.

DECYZJA Nr 216
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie turnusów profilaktyczno-rehabilitacyjnych i antystresowych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej

W związku z art. 9 ust. 7 pkt 8 ustawy o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.1)) i art. 6 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 lit. c ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.2)) ustala się, co następuje:
§  1. Decyzja określa:
1) organizację zakupów turnusów profilaktyczno-rehabilitacyjnych i antystresowych;
2) tryb postępowania przy kwalifikowaniu i kierowaniu na turnusy funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.
§  2. Użyte w decyzji pojęcia oznaczają:
1) turnus - 14-dniowy sanatoryjny turnus profilaktyczno-rehabilitacyjny i antystresowy;
2) przełożony właściwy w sprawach kierowania na turnusy - Komendant Główny Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej oraz komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej;
3) kierowany - funkcjonariusz lub pracownik Straży Granicznej zakwalifikowany do wzięcia udziału w turnusie;
4) kierujący - kierownik publicznego zakładu opieki zdrowotnej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której przechowywana jest dokumentacja medyczna dotycząca funkcjonariusza lub pracownika Straży Granicznej, obowiązany do przygotowania, uzgodnienia i zgłoszenia listy osób kierowanych na turnusy oraz listy rezerwowej;
5) Wydział ds. Lecznictwa i Orzecznictwa - właściwa do spraw zdrowia komórka wewnętrzna Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej;
6) Departament Zdrowia - Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, biorący udział w organizacji i dofinansowujący zakup turnusów w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych dla formacji nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§  3.
1. Dla jednostki organizacyjnej Straży Granicznej zakupu turnusów dokonuje kierownik jednostki.
2. Zakupu turnusów dla jednostki organizacyjnej Straży Granicznej pozostającej na zaopatrzeniu finansowym innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej dokonuje kierownik jednostki na zaopatrzeniu której pozostaje dana jednostka organizacyjna Straży Granicznej.
3. Zakupu turnusów dokonuje się spośród oferty przedstawionej przez Departament Zdrowia, obejmującej wykaz sanatoriów z ilościami miejsc i terminami organizacji turnusów przy uwzględnieniu § 4 ust. 2.
4. Środki finansowe przeznaczone na zakup turnusów ujęte są w planach finansowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.
5. Zakup turnusów dla jednostki organizacyjnej Straży Granicznej dokonywany jest w przypadku posiadania w danym roku budżetowym środków finansowych na ten cel.
§  4.
1. Turnusy powinny być realizowane w oparciu o bazę lecznictwa sanatoryjnego, w której znana jest specyfika służby i pracy w formacjach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2. Kierowanemu, w miarę możliwości, należy zapewnić warunki klimatyczne odmienne od tych w jakich pełni on służbę lub wykonuje pracę, a w szczególności umożliwić pełną izolację od obowiązków służbowych.
3. Kierowany pokrywa we własnym zakresie koszty dojazdu do bazy lecznictwa sanatoryjnego i powrotu, a także 20 % kosztów jego pobytu na turnusie, wpłacając je w placówce prowadzącej turnus, w dniu rozpoczęcia turnusu.
§  5.
1. Przełożony kierowanego, zobowiązany jest umożliwić mu udział w turnusie w przydzielonym terminie, w szczególności poprzez udzielenie mu w tym czasie urlopu lub czasu wolnego w zamian za ponadnormatywny czas służby lub pracę w godzinach nadliczbowych.
2. W przypadkach pogorszenia się stanu zdrowia funkcjonariusza lub pracownika, związanego z wypadkiem podczas służby lub pracy, albo chorobą powstałą w związku ze szczególnymi warunkami służby lub pracy, można go skierować na turnus wyjątkowo w ramach zwolnienia lekarskiego.
§  6.
1. Funkcjonariusz lub pracownik nie może być kierowany na turnus częściej niż raz na dwa lata.
2. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia funkcjonariusza lub pracownika, związanego z wypadkiem podczas służby lub pracy oraz w związku ze szczególnymi warunkami służby lub pracy, można go skierować na turnus bez zachowania warunku, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kierujący sporządza uzasadnienie, które dołącza do listy osób kierowanych, o której mowa w § 10. Uzasadnienie powinno zawierać wyczerpujące wskazanie powodów skierowania funkcjonariusza lub pracownika na turnus bez zachowania warunku, o którym mowa w ust. 1.
§  7.
1. Jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej przysługuje corocznie łącznie 209 miejsc, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wg następującego podziału:
1) Komenda Główna Straży Granicznej - 12;
2) Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego w Warszawie - 15;
3) Morski Oddział Straży Granicznej im. płk Karola Bacza w Gdańsku - 21;
4) Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim - 24;
5) Śląski Oddział Straży Granicznej im. Powstańców Śląskich w Raciborzu - 13;
6) Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku - 21;
7) Nadbużański Oddział Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie - 24;
8) Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu - 17;
9) Karpacki Oddział Straży Granicznej im. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu - 16;
10) Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego w Kętrzynie - 13;
11) Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie - 3;
12) Sudecki Oddział Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku - 9;
13) Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie - 17;
14) Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu - 4.
2. Zmiana łącznej ilości miejsc może nastąpić w celu utrzymania poziomu miejsc odpowiadających liczbie około 1 % ogółu pełniących służbę i zatrudnionych w Straży Granicznej.
3. Zmiana ilości miejsc, przysługujących poszczególnym jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej, może nastąpić w celu utrzymania stosunku 1 miejsce na około 100 osób pełniących służbę i zatrudnionych.
§  8.
1. W celu pełnego wykorzystania zakupionych turnusów ustala się miejsca rezerwowe.
2. Ilość miejsc rezerwowych zależna jest od ilości miejsc na turnusach przysługujących jednostce organizacyjnej Straży Granicznej i wynosi:
1) do 5 miejsc - 2 miejsca rezerwowe;
2) od 6 do 9 miejsc - 3 miejsca rezerwowe;
3) od 10 do 15 miejsc - 4 miejsca rezerwowe;
4) powyżej 15 miejsc - 5 miejsc rezerwowych.
§  9.
1. Ilość miejsc, określona w § 7 ust. 1, może ulec zmianie ze względu na ilość środków finansowych ujętych na ten cel w rocznym planie finansowym Straży Granicznej.
2. W przypadku braku możliwości zakupu miejsc w ustalonej ilości, dokonuje się zakupu miejsc w ilości proporcjonalnej do środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, ilość miejsc przysługujących poszczególnym jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej, ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
§  10.
1. Kierujący sporządza listę kierowanych na turnusy oraz listę rezerwową.
2. Listy ustala się biorąc w szczególności pod uwagę:
1) występowanie czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach służby lub pracy;
2) dokumentację badań profilaktycznych;
3) roczną analizę stanu zdrowia i ustalone wskazania;
4) inne okoliczności, które uzasadniają skierowanie funkcjonariusza lub pracownika na turnus.
3. Listy podlegają zaopiniowaniu przez inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Opinia nie jest wymagana w przypadku wpisania na listę kierowanych, o których mowa w § 14 ust. 2 i § 15.
5. Kierowanych na listach umieszcza się w kolejności odpowiadającej potrzebie skierowania danej osoby na turnus.
§  11.
1. Kierujący przedkłada przełożonemu właściwemu w sprawach kierowania na turnusy do dnia 20 stycznia każdego roku, listy kierowanych i rezerwową, zaopiniowane przez inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, do zatwierdzenia.
2. Po zatwierdzeniu listy kierowanych na turnusy oraz listy rezerwowej przez przełożonego, kierujący przesyła ich kserokopie, do dnia 25 stycznia każdego roku, do Naczelnika Wydziału ds. Lecznictwa i Orzecznictwa, sprawującego merytoryczny nadzór nad przestrzeganiem określonych w decyzji zasad dotyczących trybu postępowania przy kwalifikowaniu i kierowaniu na turnusy.
3. O wszelkich zmianach w zaplanowanym uczestnictwie kierowanych w turnusie, kierujący informuje na bieżąco, w formie pisemnej Naczelnika Wydziału ds. Lecznictwa i Orzecznictwa, który na podstawie przekazanych informacji, może dokonać przesunięcia miejsc między jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej, celem pełnego wykorzystania zakupionych turnusów.
§  12.
1. Naczelnik Wydziału ds. Lecznictwa i Orzecznictwa dokonuje przydziału ilości miejsc i terminów turnusów dla jednostek organizacyjnych Straży Granicznej z uwzględnieniem oferty Departamentu Zdrowia, o której mowa w § 3 ust. 3, oraz zasad określonych w § 4.
2. Imiennego przydziału miejsca i terminu pobytu na turnusie, dokonuje kierujący na podstawie:
1) ilości miejsc przydzielonych jednostce organizacyjnej Straży Granicznej w danym roku;
2) przydzielonych miejsc w określonych sanatoriach i ustalonych terminów pobytu na turnusach;
3) kolejności na liście kierowanych.
§  13.
1. W wyjątkowym przypadku, gdy funkcjonariusz lub pracownik uległ wypadkowi związanemu z pełnioną służbą lub wykonywaną pracą i konieczne jest, zgodnie z zaleceniami lekarza, niezwłoczne skierowanie go na turnus:
1) jeżeli nie dokonano imiennego przydziału skierowań na turnusy - funkcjonariusz lub pracownik podlega wpisaniu na listę kierowanych bez zachowania wymagań określonych w § 10 i § 11;
2) jeżeli dokonano imiennego przydziału skierowań na turnusy - funkcjonariusz lub pracownik kierowany jest na miejsce kierowanego, który otrzymał skierowanie.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się wyłącznie w przypadku zbyt długiego okresu oczekiwania na skierowanie na turnus w trybie określonym w § 6.
§  14.
1. Jeżeli, ze względu na zdarzenie losowe lub inną nieprzewidzianą sytuację, kierowany zrezygnuje z turnusu, na jego miejsce, z zastrzeżeniem § 15, kieruje się funkcjonariusza lub pracownika z listy rezerwowej, według kolejności wpisania tych osób na listę.
2. Osoby wpisane na listę rezerwową, jeżeli nie zostały skierowane na podstawie ust. 1 na turnus, wpisywane są w następnym roku, zgodnie z dotychczasową kolejnością, na listę kierowanych.
§  15.
1. Kierowany, który nie otrzymał skierowania na turnus, z przyczyn określonych w § 9 ust. 3:
1) ma pierwszeństwo w stosunku do osób z listy rezerwowej, którzy zostali wpisani na listę kierowanych w roku następnym;
2) ma pierwszeństwo w stosunku do osób z listy rezerwowej w przypadku zaistnienia zdarzenia określonego w § 14 ust. 1.
2. Pierwszeństwo w stosunku do osób określonych w ust. 1, ma funkcjonariusz lub pracownik, który otrzymał imienne skierowanie na turnus, ale na jego miejsce skierowany został funkcjonariusz lub pracownik, który uległ wypadkowi.
§  16. Tracą moc wytyczne Nr 8 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie turnusów profilaktyczno-rehabilitacyjnych i antystresowych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 8).
§  17. Decyzja wchodzi z życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108 i Nr 182, poz. 1228.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570.